Část vesnice s kostelem a školou

Na pohlednici je vyobrazena pohled na část Žumberka s kostelem. Jsou vidět tři
bašty (Jedna nepatrně vyčnívá zpoza domu napravo od kostela.) a kus hradební zdi. Na jedné
budově je vyznačen křížek a v pravém horním rohu je ke stejnému křížku připsáno
Schule, což znamená škola. Popisy na pohlednici jsou: 849 Böhmerwald. - Sonnberg.
Foto Wolf. Krummau.

Na pohlednici je část vesnice z jihu. Je vidět kostel Umučení sv. Jana Křtitele, domy a část opevnění. Na následující pohlednici vypadá zástavba trochu jinak. Křížkem je označena Škola. Vzadu za velkými budovami vyčnívá střecha další bašty. Napravo je vidět ještě bašta na jihovýchodním nároží vesnice a nějaké další budovy. Část Žumberka s tvrzí na pohlednici vůbec není.

Kostel Umučení svatého Jana Křtitele byl součástí areálu, který byl původně obehnán opevněním nedaleké žumberské tvrze, Přímo u kostela se nachází jedna ze zachovaných bašt.

Poprvé je raně gotický kostel v Žumberku doložen v roce 1332. Zřejmě na přelomu 14. a 15. století byl postaven nový presbytář s křížovou klenbou, který je dochován jako nejstarší část chrámu; o něco později k němu byla přistavěna sakristie. Kostel byl v roce 1422 vypálen husity, jeho obnova a pozdně gotická přestavba byla zahájena v roce 1455. Původně plochostropá loď s dřevěným trámovým stropem byla na konci 15. století (asi po roce 1485) nahrazena síňovým trojlodím, k němuž byla na západní straně postavena hranolová věž se vstupním portálem, na jižní straně vznikl hlavní vstupní portál, nová předsíň a šnekové schodiště na novou kruchtu. Zřejmě mezi lety 1500–1510 byla z kapacitních důvodů přistavěna na severní straně (směrem k návsi) další loď, takže kostel dosáhl podoby síňového čtyřlodí se síťovou klenbou na devíti polygonálních pilířích, v níž se dochoval dodnes. V roce 1873 shořela střecha kostela, byla však brzo obnovena. Na to navázaly úpravy interiéru v letech 1875–1881, zakoupeny byly novogotické oltáře (hlavní a dva vedlejší) a kazatelna. Na konci 19. století bylo zrušeno šnekové schodiště na kruchtu a zřízeno nové rovné u jižní stěny.

V interiéru se kromě novogotického vybavení nachází dva náhrobní kameny z 16. a 17. století (Jindřicha Pouzara a jeho nemanželského syna Erazima), kamenná křtitelnice z 18. století, varhany z roku 1909 a hodinový stroj ve věži z roku 1907. Cenné jsou pozdně gotické a manýristické fresky nacházející se v presbytáři i v lodi.

Věž je hranolová o čtyřech patrech. Ve čtvrtém patře má čtyři větší, půlkruhově zaklenutá okna, pod nimiž jsou hodiny. Věž má stanovou střechu s prejzovou krytinou. Na ose hřebene proti věži je malá vížka – sanktusník. Nad loďmi je sedlová střecha, stejně jako nad kněžištěm a sakristií, přičemž nad loďmi má hřeben vyšší úroveň. Všechny vchody mají žulové ostění.

Dříve byly v kostelní věži také 4 zvony.1


  1. Kostel Umučení svatého Jana Křtitele (Žumberk) [online]. Wikipedie / Otevřená encyk- lopedie [cit. 31. prosince 2018]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Umu%C4%8Den%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana
    _K%C5%99titele_(%C5%BDumberk)>.