Hlavní stránka > Místopis > Borovansko > Borovany

Borovany

První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Koncem 13. století vlastnil Borovany rod Vítkovců. Roku 1327 získal vesnici Vilém z Landštejna, jehož syn Vítek ji roku 1359 prodal Rožmberkům, čímž se stala součástí novohradského panství. Ke konci 14. století se v Borovanech vystřídalo několik majitelů, až se ve třicátých letech 15. století Borovany dostaly do majetku Petra z Lindy. Pocházel z Holandska a v sídlil v Českých Budějovicích. Po smrti jediného syna daroval Petr z Lindy svůj majetek borovanskému klášteru, řádu augustiniánů kanovníků, který založil spolu s manželkou 1455 na místě farního kostela ze 14. století. Po smrti zakladatelů ve čtyřicátých letech 15. století převzal augustiniánský klášter pod svoji ochranu Jan z Rožmberka. V první polovině 16. století klášter začal upadat do dluhů a do sporů se sílící komunitou luteránů. Roku 1557 byl zasažen morovou epidemií. Roku 1564 byl klášter zrušen. Roku 1578 byly Borovany Rožmberky povýšeny na město. Po vymření Rožmberků v roce 1611 zdědili jejich panství včetně Borovan Švamberkové. Avšak ti o svůj majetek přišli za účast na stavovském povstání a borovanské panství připadlo císaři a později zdejšímu klášteru, který byl císařem Ferdinandem II. roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů musel po zavedení církevních reforem Josefem II. klášter 14. listopadu roku 1785 opustit. Zrušený klášter koupili Schwarzenbergové, jeho prelaturu přestavěli na zámek, který byl jejich letním sídlem. Roku 1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 městem.

Na severním okraji města se nachází největší ložisko křemeliny a keramických jílů v Čechách. Od roku 1909 zde prováděl těžbu a zpracování podnik Calofrig. Rozvoj těžby proběhl zejména po první a poté i druhé světové válce a v sedmdesátých letech 20. století.

Na náměstí před zámkem se nachází pranýř, sousoší svatého Jana Nepomuckého s anděly a na opačné straně radnice. K zámku přiléhá kostel Navštívení Panny Marie s farou.

Za městem se nachází kamenný most přes řeku Stropnici.1

  • < Borovansko
  • Borovany
  • Trocnov
  • Ledenice