Hlavní stránka > Filosofie > Středověká filosofie >

Středověká filosofie

Středověké myšlení

„Středověké myšlení je zcela zásadně spjato s křesťanským náboženským zážitkem a se základním textem, který jej ukotvuje - s Biblí. Při přechodu od antiky k evropskému středověku je ovšem zachována kontinuita, neboť počátky křesťanské filosofie se časově shodují se závěrečnou fází antiky.“1


Patristika

Patristika (pater = lat. otec) zahrnuje časový úsek od éry apoštolů až do cca r. 800. V rámci rané fáze tohoto proudu jde spíše o obhajobu křesťanských východisek v konfrontaci s antickým filosofickým dědictvím a o vymezení základních dogmat (dogma = nepochybně pravdivá teze). Ve vrcholné podobě pak patristika rozpracovává přijaté ústřední principy v ucelený systém.“2


Scholastika

Scholastika (schola = lat. škola) kvete v rozpětí mezi 8. a 15. stol. a vyznačuje se precizací metod a důslednou systematičností, přičemž její ambice sahají k postihu harmonického celku kosmu i základních úkolů a směřování lidského života. Zatímco pro první staletí středověkého myšlení je příznačný silný vliv platonský, scholastika - zvláště ve své vrcholné formě - zřetelně tíhne k Aristotelovi (zprostředkovanému arabskou a židovskou středověkou filosofií), kterého povyšuje takřka na nedostižitelný kánon“ filosofické práce.3


Křesťanská mystika

„V těsném sousedství těchto proudů se objevuje křesťanská mystika, která představuje specifický svět a zvláště ve vrcholném středověku nabývá mimořádně zajímavých filosofických forem.“4


  1. TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy, s. 170
  2. TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy, s. 170
  3. TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy, s. 170, 171
  4. TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy, s. 171
  • < Filosofie
  • Patristika
  • Scholastika
  • Středověká mystika