Hlavní stránka > Filosofie > Antická filosofie >

Antická filosofie

Předsokratovská filosofie

„Archaické myšlení nezná ‚otázky‘ v pravém smyslu slova. Příběhy o vzniku kosmu (kosmogonie), bohů (theogonie) a lidí (antropogonie) odpovídají na základní problémy lidské existence, aniž má člověk potřebu svou situaci ve světě dále upřesňovat. Místo lidské bytosti v kosmu je prožíváno a chápáno intuitivně a podpíráno tradicí (mytologie).

Na přelomu 7. a 6. století př. n. l. vznikla v řeckých obcích Malé Asie (Milét, Efes) nová možnost dialogu se světem - filosofie (filein = milovat, sofia = moudrost). Intuitivní, neurčitý způsob rozumění ustupuje potřebě výslovných otázek a odpovědí. Člověk - otřesen znejistěním dosavadních norem - se snaží znovu založit smysl pomocí nezávislého myšlení, které se nespokojí tím, co zná od předků, ale touží pochopit řád věcí jaksi samostatně.

Předmětem filosofické otázky se stává nejprve říše přírody, život obklopující nás ze všech stran, koloběh vznikání, zanikání a změny, jehož jsme součástí, ale z nějž se zároveň svým myšlením vymykáme.“1


Vrcholná řecká filosofie

„V pátém století př. n. l. Řecko dosáhlo vrcholného politického i kulturního rozmachu (mluví se dokonce o ‚řeckém zázraku‘) Po vítězných válkách proti perským velmocenským nárokům (500-449 př. n. l.) probíhá ekonomický rozkvět doprovázený prudkým nárůstem lidového sebevědomí, tradiční sociální struktury se otřásají a přeskupují, společnost se demokratizuje (démos = lid, kratos = vláda, demokracie = vláda lidu, tedy většiny).“2

„Tento zvrat v dosavadní tradici (někdy nazývaný také ‚řeckým osvícenstvím‘) měl za následek průnik filosofie do oblastí týkajících se bezprostředního lidského seberozumění - do oblastí etiky, práva, politiky, do otázek po smyslu a kvalitě života. Dosud se filosofie zaobírala především nejzazšími horizonty kosmu a světa, nyní se pozornost zaměřuje na člověka a jeho činy - dochází k antropologickému obratu (anthropos = člověk). Duchovním centrem tohoto dění se stávají prosperující Athény.“3


 1. TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy, s. 143
 2. TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy, s. 154
 3. TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy, s. 155
 • < Filosofie
 • Milétská filosofie
 • Pythagoras a pythagorejci
 • Herakleitos z Efesu
 • Elejská filosofie
 • Pluralisté
 • Řečtí atomisté
 • Sofisté
 • Sokrates
 • Platon
 • Aristoteles