Kostel sv. Václava

Na pohlednici je vidět mohutnou věž kostela, část lodi a zděnou bránu na
hřbitov, který je za zdí.

Kostel sv. Václava byl postaven zřejmě na místě starší dřevěné kaple či kostelíku už někdy kolem poloviny 13. století (roku 1285 již stál). Z této doby se zachoval raně gotický portálek na jižní straně presbytáře, původní je také část zdiva. Presbytář měl klenutý strop, naproti tomu v lodi byl strop rovný, dřevěný.1

V roce 1491 byl původní strop lodi nahrazen novým, zaklenutým na tři pilíře v ose kostela. Byla také přistavěna čtyřpatrová věž. Tím byl kostel přeměněn v dvojlodní.2

V letech 1750 - 1754 byla provedena barokní přestavba kostela. Dosavadní klenba lodi byla nahrazena elipticky valeným klenutím. Kostel se tak stal jednolodním. Gotická křížová klenba v presbytáři zůstala.3

Roku 1773 byla věž zvýšena o páté patro pro věžníka (bydlel zde až do r. 1845) a zakončena nízkou střechou tvaru čtyřbokého jehlanu. V roce 1833 dostala věž hodiny.4

Nyní má presbytář tři pole gotické křížové klenby a jednu valenou barokní klenbu s výsečemi a původními venkovními opěrnými pilíři na podélných stranách. Strop lodi tvoří eliptické valené klenby s výsečemi (lunetami), které se opírají o zesilující pilíře. K západnímu průčelí přiléhá hranolová věž s hodinami.5


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 92
  2. Tamtéž, s. 92
  3. Tamtéž, s. 92
  4. Tamtéž, s. 93
  5. Tamtéž, s. 93