Barokní radnice

Větší část fotografie velkého formátu zabírá
  budova radnice s krásnou baroní výzdobou.

Současná radnice mohla být postavena někdy na počátku 17. století. V letech 1783 - 1784 byla budova opravena a zbarokizována (zejména dostala barokní štíty). Další větší oprava na sebe nechala čekat až do roku 1926. Pod omítkou se na straně k silnici objevil znak Velešína s letopočtem 1391 a na štítu obráceném do náměstí obraz sv. Trojice. To vše však bylo přikryto novou omítkou.1 Úprav bylo toho roku i v dalších létech více. Například v roce 1957 byla mimo jiné v dolní části radnice na straně k silnici zřízena autobusová čekárna.2 (Před radnicí byla totiž zastávka.) V roce 1966 byla ale čekárna zrušena.3


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 98.
  2. Tamtéž, s. 99.
  3. Tamtéž, s. 100.